فروش و آموزش : ۶۵۲۵۲۵۲۱ - ۰۲۱ ورود
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
-
انبارداری 

امکانات

کالا

 • تعریف کالا به صورت انفرادی، تک سطحی، دو سطحی، گروهی و کلاس کالا
 • تعریف واحد کالا به دو صورت ساده، پیشرفته به همراه مولفه های واحد جهت محاسبه فرمول، ارتباط بین واحد های کالا و …
 • تعریف ویژگی کالا از نوع انتخابی و مقداری
 • ثبت مشخصات کالا با امکان پیوست تصویر کالا
 • تعریف کالاهای جایگزین
 • تعریف گروه ویژگی، ویژگی و تخصیص آن به کالا و گروه مربوطه
 • امکان تعریف گروه کالا به صورت درختی و تخصیص کالا به هر گروه
 • تعریف انبار و گروه انبار با نحوه نمایش به صورت درختی برای تسهیل و کنترل در اسناد انبار
 • تعریف مسئول انبار، تخصیص دسترسی انباردارها به بخش یا کل انبارها
 • امکان دادن مجوز برای منفی شدن موجودی در سطح انبار
 • تعیین روش مقداری خروج کالا ( LIFOو FIFO)
 • تعریف انواع اسناد انبار، اسناد کنترلی و تعریف وابستگی بین آنها
 • ویرایش اسناد انبار تعریف شده در نرم افزار
 • قابلیت اختصاصی کردن اسناد انبار
 • تعریف امضا کنندگان اسناد
 • تولید شماره اسناد انبار به صورت خودکار
 • ثبت شماره اسناد انبار به صورت دستی
 • صدور اسناد مشابه و یادداشت
 • کنترل ثبت سند به تاریخ گذشته
 • کنترل مقادیر منفی، بلوکه، حداقل ها، حداکثرها و نقطه سفارش و… در صدور اسناد
 • اختصاص گروه کالا های خاص برای هر نوع از اسناد
 • اختصاص انبار های خاص برای هر نوع از اسناد
 • استفاده از کالای سطح1 و سطح 2 در صدور اسناد
 • قطعی سازی و غیر قطعی سازی عملیات به صورت تعدادی
 • انبارگردانی پیشرفته با تنظیمات دلخواه برای انواع شمارش و پذیرش نتایج شمارش
 • اضافه کردن انبار و کالا به انبارگردانی
 • انتخاب مبنای شمارش بر اساس نزدیکترین به موجودی، بیشترین دفعات تکرار، آخرین شمارش، بالاترین شمارش و …
 • نمایش شمارش های قبلی یا پنهان کردن آن در شمارش های بعدی
 • اتصال دسته ای حواله ها، رسیدها و همچنین ابطال آنها
 • گزارش گروه کالا بر اساس عنوان گروه، کد گروه والد و عنوان گروه والد
 • گزارش انبار بر اساس نام انبار، کد انبار، کد عنوان گروه، عنوان گروه انبار
 • گزارش گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سریال کالا، شماره دستی، گروه کالا، طرف حساب، گروه انبار، تاریخ و …
 • گزارش کاردکس کالا براساس نمایش به صورت تعدادی، ارتباط اسناد و همچنین براساس گروه انبار، گروه کالا، انبار ، کالا، تاریخ و …
 • گزارش ارتباط بین اسناد انبار بر اساس نام کالا، نام انبار، کد انبار، تعداد کالاو …
 • گزارش گردش اسناد طرف حساب بر اساس نام و نام خانوادگی طرف حساب، نقش طرف حساب،شماره سند، نوع سند و نام انبار
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعیت انبار گردانی(آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش یافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و میزان مغایرت
 • گزارش کالاهای موجود در انبار بر اساس، نام انبار، نام کالا، موجودی کالا، واحد کالا، کد کالا، ماهیت کالا(انباری، اموالی، انباری اموالی)، گروه کالا، واحد کالا، کلاس کالا، تاریخ و …
 • گزارش اسناد انبار بر اساس تاریخ، نوع سند(رسید، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج) ، طرف حساب، نام انبار نام کالا،
 • گروه کالا ، نوع نمایش(فهرستی، کل سند) و …
 • گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاریخ و …
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خرید وابسته به خرید، برگشت فروش وابسته به فروش، خرید وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و …

انبار

اسناد

عملیات

گزارشات

ليست قيمت های نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد.

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

عنوان

کد

قیمت - ریال

قابليت نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد

پايه

تک کاربره

71061

4,000,000

اين نسخه شامل امکانات : تعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن  ، تعريف کالا به صورت تک سطحي ، تعريف واحد اندازه گيري (واحد – مقياس ) ، تعريف گروه كالا بصورت درختي در سه سطح  و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه  ثبت  انواع رسيدها (تعدادي) ( رسيد خريد ، رسيد فروش  رسيد اماني ، رسيد ضايعات رسيد برگشت از خريد ويا فروش ، رسيد انبار به انبار )  ثبت   انواع حواله ها (تعدادي، حواله فروش ، حواله ضايعات ، حواله اماني و…) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش كاردكس كالا ( تعدادي )، گزارش موجودي کالاها در گروهها ، گزارشات متنوع در خصوص موجودي كالاها ، تبديل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس، تعريف دفترچه تلفن، تعريف سطح دسترسي كاربران و.  تخصيص عكس به كالا ، توضيحات پيش فرض ، باركد خوان و امكان چاپ باركد

پايه

شبكه

72061

7,000,000

اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71061)مي باشد.

کاربردي

تک کاربره

71062

8,000,000

اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود  و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد در تعريف انبار گرداني ، گزارشات پيشرفته

کاربردي(شبكه)

72062

11,000,000

نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71062) مي باشد

جامع(تک کاربره)

71064

12,000,000

اين نسخه شامل  کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك  ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، انتخاب مبناي شمارش بر اساس :آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش ها به  موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهاي مختلف در تعريف يک انبار گرداني ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبارگرداني ، طراحي گزارشات ،تعريف مشخصات تکميلي اشخاص ، ‌امكان تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط موءلفه هاي واحد جايگزين با موءلفه هاي واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (کلاس کالا) ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (انبار مواد اوليه ، ضايعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعريف سند انبار، تعريف اسناد غير کنترلي ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمها ، تعريف اسناد وابسته براي هر يک از اسناد ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگيري از شمارش دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه براي اسناد انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها

جامع(شبكه)

72064

15,000,000

نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71064) به انضمام ارسال
و دريافت پيام بين كاربران (صوتي، تصويري، متن) مي باشد.

تبلیغات
در حال حاضر شما از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 استفاده می کنید ، خواهشمند است از نسخه بالاتر این مرورگر استفاده کنید یا مرورگر Mozilla Firefox را که توصیه ما نیز می باشد از اینجا دانلود کنید!